Uprawnienia i akty prawne

Pracownia Badań Psychologicznych AnnMatCar Anna Wodzyńska ul. Płocka 32, 06-400 Ciechanów jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr ZD.SPP.II.RP.087/11.

Psycholog prowadząca Pracownię mgr Anna Wodzyńska posiada wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wydany przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr 41/P/10.

Wielkość i wyposażenie pomieszczeń pracowni są zgodne z przepisami i odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

L.p. Akty prawne badań psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców oraz dla operatorów sprzętu specjalistycznego
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2013 poz. 1414)
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014 poz. 600)
3 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. z 2002r. Nr 199 poz. 1671
4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r, poz. 937)